Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Tomczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „JES” Piotr Tomczak z siedzibą w Osiecznej (83-242), przy ul. Tadeusza Kościuszki 5.

2. Dane osobowe udostępnione przez Klienta w formularzu rezerwacyjnym i umowie najmu mogą być przetwarzane w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy najmu pomiędzy Klientem a Wynajmującym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) komunikacji pomiędzy Klientem a Wynajmującym, a także osobami zaangażowanymi w realizacji umowy najmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych);

c) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych);

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest ochrona interesu majątkowego Spółki;

e) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych);

f) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Warunkiem wysłania zgłoszenia rezerwacji oraz zawarcia umowy najmu jest podanie w zgłoszeniu prawdziwych i poprawnych danych osobowych Klienta, wraz z akceptacją OWN oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych do zgłoszenia rezerwacji i umowy jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny zawarcia i wykonania umowy najmu. Szczegóły danej rezerwacji i umowy najmu udostępniane są jedynie stronom umowy najmu, z wyłączeniem danych potrzebnych do dokonania rezerwacji świadczeń na rzecz Klienta przez Wynajmującego u Partnerów sieci EBIKE24.PL.

5. Dane osobowe Klientów są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Administrator danych osobowych jest zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych.

6. Klient w formularzu rejestracyjnym lub na stronie internetowej może wyrazić zgodę na nieodpłatne przesyłanie materiałów informacyjnych (newsletter) o nowościach, promocjach, ofertach wypożyczalni rowerów elektrycznych EBIKE24.PL oraz Partnerów sieci EBIKE24.PL na wskazany adres poczty elektronicznej.

7. Zgoda na przesyłanie materiałów informacyjnych drogą poczty elektronicznej obejmuje także zgodę na otrzymywanie ankiet dotyczących jakości i zakresu świadczonych usług oraz profilu, oczekiwań i preferencji konsumenckich Klienta. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w formie anonimowej do celów statystycznych i marketingowych. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych i ankiet, wysyłając odpowiednią informację do Wynajmującego.

8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest:

a) warunkiem zawarcia i wykonania umowy najmu, kiedy Wynajmujący przetwarza dane Klienta w celu zawarcia i wykonania umowy,

b) obowiązkiem prawnym, kiedy Wynajmujący przetwarza je w oparciu o przepisy prawa,

c) warunkiem realizacji uzasadnionego interesu Wynajmującego, jeśli Wynajmujący przetwarza je w oparciu o uzasadniony interes Wynajmującego, bez danych Klienta nie będzie to możliwe.

9. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Dane osobowe Klienta mogą zostać ujawnione odbiorcom Wynajmującego takim, jak podmioty współpracujące z Wynajmującym, jego pracownicy lub współpracownicy, prawnicy, firmy audytorskie, firma kurierska, Poczta Polska S.A., bank; oprócz tego Wynajmujący może zostać zobowiązany na podstawie przepisu prawa do udostępnienia danych osobowych Klienta podmiotom prywatnym i publicznym.

11. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.